piątek, 3 czerwca 2016

Konkurs - Stwórz projekt graficzny roll-up (plakatu) Rady Osiedla nr 5 - RegulaminRegulamin konkursu plastycznego :
Projekt graficzny  roll-up, promujący Osiedle nr 5 w Krotoszynie

§ 1
Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest  Rada Osiedla nr 5 w Krotoszynie we współpracy z Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

§ 2
Cel konkursu
1. rozwijanie wyobraźni, inwencji i aktywności artystycznej;
2. stworzenie  możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
3 zachęcenie społeczności osiedla do twórczego, konstruktywnego spędzania wolnego czasu;

§ 3
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do mieszkańców Osiedla nr5 w Krotoszynie oraz uczniów
Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

§ 4
Temat Konkursu
Projekt graficzny  roll-up , promujący Osiedle nr 5 w Krotoszynie

§ 5
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu oraz hasła promującego Osiedle nr 5
w Krotoszynie. Interpretacja oraz technika wykonania pracy dowolna.

§ 6
Wymagania techniczne i formalne:
Do prac należy dołączyć metryczkę, która powinna zawierać:
1)      Imię  i nazwisko autora
2)      adres autora
3)      telefon kontaktowy oraz adres e-mail
4)      technika prac dowolna (można np. wykorzystać programy graficzne np. Photoshop,
Paint Shop Pro, Gimp oraz inne - format prac plastycznych: co najmniej A4 lub większy).
W przypadku pracy graficznej należy ją zapisać na płycie DVD lub CD i podać
w kopercie z opisem.
5)      Praca powinna zawierać logo Rady Osiedla nr 5, które jest dostępne w sekretariacie G4zOD (g4@krotoszyn.pl) oraz u przewodniczącego Rady Osiedla (wieslaw566@wp.pl).
§ 7
Ramy czasowe trwania konkursu:
1. Termin składania prac upływa z dniem 20.06.2016 r.

§ 8
Sposób oceny prac:
1. Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
1) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
2) wartość artystyczna pracy,
3) kreatywne podejście do tematu,
4) czytelność przekazu,
5) estetyka wykonania.

§ 9
Zasady nagradzania:
1.      W składzie komisji oceniającej prace będą osoby z Zarządu Rady Osiedla
nr 5 w Krotoszynie oraz plastyka z Gimnazjum nr 4 z OD.
2.      Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
3.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Festynie Osiedlowym dnia 10 września 2016 roku.

§ 10
Prawa Autorów i Organizatora:
1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu
wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także z wyrażeniem przez nich zgody
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.
2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
3.Uczestnik konkursu jednocześnie przekazuje autorskie prawa majątkowe na rzecz
Organizatora dotyczące prawa do publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich oraz wykorzystania projektu.

piątek, 11 grudnia 2015

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA NR 5 W KROTOSZYNIE w dniu 01.12.2015 r.PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA NR 5 W KROTOSZYNIE
w dniu 01.12.2015 r.W zebraniu udział brali: członkowie Rady Osiedla nr 5 wg załączonej listy obecności, Pan Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna, Pan Waldemar Wujczyk Komendant Straży Miejskiej, Pani Paulina Potarzycka Dzielnicowa Przedstawicielka KPP, Pan Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Pani Aleksandra Leja Dyrektor Gimnazjum nr 4, Pani Katarzyna Maciejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, Pan Julian Jokś Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Przemysław Jędrkowiak Radny Powiatu Krotoszyńskiego, Pan Grzegorz Majchrzak Radny Rady Miasta Krotoszyn.

Zebranie o godzinie 18:30 otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Pan Wiesław Sołtysiak.
Przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1.      Krótka informacja przewodniczącego o działalności Rady Osiedla nr 5 w 2015 roku.
2.      Pytania do zaproszonych gości – apel o kulturę dyskusji oraz o przedstawianie się podczas zadawanego pytania.
3.      Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
4.      Życzenia świąteczne – z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i w Nowym 2016 Roku.
Nie wniesiono żadnych  propozycji i uwag do przedstawionego porządku zebrania, w związku z czym zebrani jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Wiesław Sołtysiak przedstawił informację o pracy Zarządu i Rady Osiedla  w 2015 r.
Odbyły się 3 zebrania z mieszkańcami Osiedla nr 5, 6 posiedzeń Zarządu Rady Osiedla nr 5 oraz 6 posiedzeń Rady Osiedla Nr 5.
Przeprowadzono Akcję ,,Bezpieczne wakacje – Bezpieczna  kąpiel”, zaplanowane środki na ten cel w wysokości 3.500,00 zł wykorzystano w całości. W projekcie uczestniczyło 875 dzieci i młodzieży. Cena biletu na basen w tym roku była wyższa od ceny w ubiegłym roku o 50 groszy.
W dniu 12.09.2015 r. miała miejsce Biesiada Sąsiedzka – „Wszyscy jesteśmy sąsiadami”, w której wzięło udział około 500-600 osób. Na biesiadę pozyskano dodatkowo środki z inicjatywy lokalnej w wysokości 2.250,00 zł oraz od sponsorów: 300,00 zł Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, 300,00 zł Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Otrzymaliśmy także nagrody i gadżety. W sponsoring zaangażowały się również osoby prywatne między innymi Radny Grzegorz Majchrzak, Radny Wiesław Sołtysiak, Radny Janusz Bartoszewski, Pani Aleksandra Leja Dyrektor Gimnazjum nr 4, Pan Marek Karolczak oraz Radny Sejmiku Julian Jokś, którego pieniądze zostaną przeznaczone na zakup banera – roll-up.
Wszystkie środki pieniężne jak i rzeczowe zostały rozliczone i zagospodarowane w prawidłowy sposób.
W tym miejscu Przewodniczący w imieniu własnym jak i członków Rady Osiedla Nt 5 podziękował wszystkim instytucjom, firmom, osobom prywatnym, dyrektorom placówek oświatowych za wspieranie działalności Rady. Podziękował również koleżankom i kolegom z Rady za zaangażowanie. Wspólnymi siłami możemy dla naszej małej Ojczyzny zrobić dużo - powiedział.
W dniu 24.10.2015 r. zorganizowano Turniej Kręglarski, który miał miejsce w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK. Bezpośrednio udział w tych zawodach wzięło 78 osób natomiast obecnych było około 200-250 mieszkańców. Najważniejszym elementem turnieju była integracja mieszkańców, zgodna rywalizacja pomiędzy uczestnikami zawodów, wesoła zabawa oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu. Spotkanie to także przyczyniło się do wymiany zdań na temat funkcjonowania Rady Osiedla nr 5 i planowaniu przedsięwzięć na następny rok. Turniej z roku na rok cieszy się coraz większą frekwencją, a poziom zawodów jest coraz wyższy.
Przewodniczący przedstawił kilka informacji co zrobiono w naszym rejonie, a mianowicie Urząd Miasta i Gminy oddał do użytku ul. Północną. Starostwo Krotoszyńskie kończy inwestycję ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kozala o długości 782 m i szerokości 3,5 m.
Firma Jotkel Sp. z o.o. wraz z Urzędem Miasta i Gminy postawili piękną siłownię naprzeciwko kościoła p.w. Bp. M. Kozala. Firma Jotkel sprzedała urządzenia testowe miastu za symboliczną kwotę, za co bardzo dziękujemy.
Na Terenia Osiedla nr 5 jest 5 gablot informacyjnych. Umieszczano w nich różne informacje w tym: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i ulic Klemczaka, Benickiej, Łanowej, Kopieczki, Kozala, Koźmińskiej, Wiejskiej i Łanowej. W gablotach były wywieszane inne ważne obwieszczenia, apele, informacje o różnych akcjach itp.
Pan Wiesław Sołtysiak zwrócił się z prośbą do mieszkańców, aby interesowali się zamieszczanymi tam ogłoszeniami, bo nagle budzą się, gdy przy ich posesji ktoś otwiera uciążliwą działalność.

Ad 2. Kolejnym punktem porządku zebrania były pytania do zaproszonych gości. Przewodniczący zaapelował o kulturę dyskusji oraz o przedstawianie się podczas zadawanego pytania.
Pytania do zaproszonych gości:
Ø  Pani Jolanta Maciejewska, ul. Kozala – podziękowała Panu Krzysztofowi Jelinowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg oraz Panu Julianowi Jokś byłemu Burmistrzowi Krotoszyna za chodnik, dzięki któremu mieszkańcy tejże ulicy mogą suchą nogą przejść do Krotoszyna.
Ø  Pan Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – podziękował Burmistrzowi Krotoszyna poprzedniemu i obecnemu za wsparcie finansowe tej inwestycji. Zwrócił się z prośbą do mieszkańców o stosowanie się do nowego oznakowania, a mianowicie od połowy grudnia będzie oznakowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m, na jezdni będzie zakaz poruszania się rowerami.
Ø  Pan Andrzej Krajka, os. Dąbrowskiego – zwrócił uwagę na zadymienie, zapylenie Krotoszyna. Pytał, czy w tym kierunku jest coś robione, czy są przestrzegane normy.
Ø  Pan Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna -  zapylenie Krotoszyna to jeden z głównych problemów naszego miasta. Mimo, iż za wywóz śmieci płacimy, to są one niejednokrotnie spalane. Próbujemy podejmować wszelkie działania w tym względzie, nie siedzimy z założonymi rękami. Można będzie uzyskać dofinansowanie na piece ekologiczne w wysokości do 50% inwestycji, jednak nie więcej niż 3,000,00 zł. Jutro ukaże się apel do mieszkańców Krotoszyna o nie spalanie śmieci w piecach domowych, kominkach i ogniskach. Będzie można zgłaszać przypadki nieprawidłowego spalania śmieci, zostanie uruchomiony w tym celu telefon oraz zakładka na stronie internetowej „Zapytaj Komendanta Straży Miejskiej”. Będzie nasilona edukacja w przedszkolach i szkołach w tym temacie. Systematyczne edukowanie, mówienie o tym, kontrolowanie może da jakiś rezultat.
Ø  Pan Julian Jokś Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – zabrał głos w sprawie segregacji śmieci. Posiadał informacje ze Związeku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA Krotoszyn o tym, że samochody śmieciarki zostaną wyposażone w 3 kamery, które pozwolą kontrolować czy mieszkańcy zgodnie z deklaracjami segregują śmieci i odpady. Zwrócił również uwagę na nieprawidłowe używanie znaku STOP przez Panią „stopkę” na przejściu dla pieszych na ul. Koźmińskiej oraz na niebezpieczeństwo dwóch wyjazdów na ul. 1-go Stycznia, gdzie na tyłach tej ulicy powstało 80 garaży i jeszcze powstanie 80 nowych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zaproponował likwidację wjazdu koło Pana Witkowskiego natomiast koło Pana Ryby zaproponował zamontowanie lustra.
Ø  Pan Zbigniew Paterek, os. Dąbrowskiego – w poprzedni poniedziałek 186 rodzin złożyło pismo do Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące zadymienia ze strony P.P.H. CENTNAS Sp. z o.o. przy ul. Klemczaka. Zadymienie ma również miejsce ze strony ul. Masłowskiego i tu zwrócił się z prośbą o kontrolę na jakich urządzenia się spala i co jest spalane.
Ø  Pan Waldemar Wujczyk Komendant Straży Miejskiej – odniósł się do sprawy spalania śmieci. Należy edukować najmłodszych jak i starszych. Przygotowano ulotki w tym temacie, które również rozdano zebranym. Spalanie odpadów jest zabronione, są przeprowadzane kontrole w tym względzie. Straż Miejska otrzymuje zgłoszenia o spalaniu śmieci i odpadów. 2/3 z tych zgłoszeń są trafne i nakładane są kary w postaci grzywny, natomiast 1/3 z tych zgłoszeń po sprawdzeniu okazuje się, że palono np. koksem, miałem, czy węglem brunatnym. Natomiast jeśli chodzi o P.P.H. CENTNAS to firma ta posiada zgodę Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na odzysk odpadów, który ma się odbywać poprzez spalanie tychże odpadów i ta decyzja jest ważna do lipca 2019 r. Na ul. Masłowskiego dokonano kontroli kotłowni jednej z posesji, okazało się że mieszkańcy używają miał i węgiel, również latem woda jest ogrzewana poprzez piec, nie dochodzi tu do łamania prawa. Komendant uczulał mieszkańców na obywatelską czujność, można do nich dzwonić i zgłaszać problemy spalania śmieci, a oni będą przeprowadzać kontrolę. 
Ø  Pani Małgorzata Jakubek, os. Szarych Szeregów - niebezpieczeństwo dla dzieci stwarzają parkujące samochody przy Szkole Podstawowej nr 8 na drodze, która jest zamknięta dla pojazdów.
Ø  Pani Katarzyna Maciejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 – wyjaśnia: walczymy o miejsca parkingowe, nie jest nam obojętne bezpieczeństwo dzieci. Droga, o którą Państwo pytacie ma nie uregulowanego stanu prawnego. Chcemy rodzicom umożliwić bezpieczne odbieranie swoich pociech. Podziękowała Straży Miejskiej, która pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa. Przed godz. 7:30 i 15:30 przejście dla pieszych na ul. Koźmińskiej jest zabezpieczone Panią „stopką”.
Ø  Pan Zdzisław Dudek, os. Szarych Szeregów – w sprawie tego samego problemu (parkowania obok szkoły) – parkują tam nauczyciele, wjeżdżają na chodnik i trawnik pomimo barierek, które zostały zamontowane na wniosek Rady Rodziców, natomiast parking z drugiej strony szkoły koło garaży jest pusty i to miało miejsce dzisiaj o godz. 11:00.
Ø  Pan Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna – jeśli chodzi o drogę przed szkołą to jej sytuacja własnościowa jest trakcie regulowania, w przyszłym roku ten problem zostanie rozwiązany. Apelował jednocześnie, aby rodzice nie przesadzali z podjeżdżaniem jak najbliżej pod szkołę celem wysadzenia dzieci z samochodu.  
Ø  Pan Wiesław Sołtysiak Przewodniczący Rady – zaznaczył, że najważniejsze jest życie człowieka, a ludzie mają przestrzegać środki bezpieczeństwa. Każdy może mieć inną wizję, ale współpracować należy dla dobra ogółu.
Ø  Pan Krajka Andrzej, os. Dąbrowskiego – od dłuższego czasu na ul. Masłowskiego parkuje nieużywany stary brązowy samochód marki Polonez, jest to bardzo uciążliwe, prośba do Staży Miejskiej o zainteresowanie się tym problemem. Co z ul. Klemczaka, nawierzchnia jest w stanie krytycznym?
Ø  Pan Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Jeśli chodzi o ul. Klemczaka PGKiM zaplanowało wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na rok przyszły są zabezpieczone środki na przebudowę całej infrastruktury. Dopiero po wykonaniu tych zadań można będzie zrobić nawierzchnię.
Ø  Pani Maria Wojtysiak, ul. Przemysłowa – znajdujące się boisko przy ul. Przemysłowej jest tylko ogrodzone z jednej strony. Dzieci i młodzież grająca w piłkę stwarza zagrożenie dla parkujących w pobliżu samochodów. Samochody bardzo często są obijane piłką. Pomiędzy blokiem nr 17 a 11 jest droga wewnętrzna, gdzie po prawej stronie stoją kontenery na śmieci. Proszę o zwrócenie uwagi na to, by inne osoby niezamieszkałe na tym terenie nie przywoziły śmieci i duże śmieci tzw. gabaryty oraz gruz.
Ø  Pani Teresa Naskrętska, ul. Przemysłowa – bardzo ważne jest opłotowanie całego boiska, zwróciła się z prośbą o załatwieni tego problemu. Natomiast jeśli chodzi o przywożenie śmieci przez innych ludzi spoza terenu ul. Przemysłowej, ona osobiście rozeznała się w tym temacie i ustaliła, że osoba która te duże gabaryty przywiozła wcześniej sprawdziła w terminarzu wywóz tych gabarytów i dlatego przywiozła je na ul. Przemysłową.
Ø  Pan Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna -  po przeprowadzeniu reformy śmieciowej każdy z nas płaci za śmieci i nie ma to wpływu na ich ilość. Kontener jest wywożony w ramach pobieranych opłat. Co do boiska Burmistrz zapisał problem i przyjrzy się jemu.
Ø  Pan Kazimierz Puchała, os. Sikorskiego – zgłosił, aby ruch rowerowy przy drogach krajowych mógł się odbywać na chodnikach.
Ø  Pan Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna -  w odpowiedzi na powyższe pytanie: Generalna Dyrekcja Dróg nie dopuszcza ruchu rowerowego na chodnikach do tego nie przeznaczonych.
Ø  Pan Henryk Cegła, ul. Benicka – ma miejsce niepokojąca sytuacja na skrzyżowaniu ulic Benicka Masłowskiego przy stacji paliw. Chodniki są tam popękane, ponieważ odbywa się tam wzmożony ruch samochodów ciężarowych.
Ø  Pan Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – w zaistniałej sprawie, aby wyłączyć z ruchu tiry należy złożyć stosowny wniosek - poradził.
Ø  Pan Julian Jokś Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – poinformował, że wniosek był złożony o udrożnienie ul. Dworcowej i wówczas ul. Benicka byłaby odciążona ruchem.
Ø  Pani Małgorzata Marek, ul. Północna  - podziękowała za drogę i piękne chodniki, ale prosi o zwrócenie uwagi na dojeżdżające do pobliskiego przedsiębiorstwa tiry, które blokują wjazdy do sąsiadujących posesji.
Ø  Pan Marek Wojciechowski, ul. Północna – terenem przemysłowym otacza się domki jednorodzinne. W naszym rejonie planuje się zmianę infrastruktury i powiększona ma być działalność przemysłowa. Zwrócił się również z prośbą o zorganizowanie zebrania z przedsiębiorcami z tego rejonu i przedyskutowanie pewnych problemów.
Ø  Pan Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna – odniósł się do poprzedniej wypowiedzi - przedsiębiorcy chcą się rozwijać. Chcemy aby tworzyły się nowe miejsca pracy. Bardzo trudno pogodzić interesy wszystkich stron. Poinformował, że odbywają się spotkania ze Starostą, lecz są jednak pewne priorytety, jeśli są realizowane inwestycje to inne w tym czasie nie mogą być robione. Przewidziana jest modernizacja ul. Przemysłowej, zostanie pobudowana droga prowadząca do ul. Mahle.
Ø  Pan Roman Młynarczyk, ul. Kozala – posesja tego mieszkańca graniczy w najdłuższej linii z P.P.U.H. STOLRUS Rusek. Zwrócił się o poszerzenie wjazdu do tej Firmy oraz aby pracownicy parkując nie utrudniali mieszkańcom życia. Tutaj również występuje problem zadymienia ze strony Firmy STOLRUS.
Ø  Pan Mateusz Twardowski – czy zjazd z ul. Kozala na ul. Koźmińską będzie poszerzony?
Ø  Pan Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – poinformował, że w tym rejonie jest zaprojektowane rondo.

Ad. 3
Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
W sprawach różnych głos zabierali:
Ø  Pan Wiesław Sołtysiak Przewodniczący Rady – poinformował o bardzo złym stanie hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na ul. Masłowskiego oraz na ul. Koźmińskiej oraz o dwukrotnej w tym roku dewastacji boiska do kosza przy ul. Przemysłowej. Zgłosił propozycję przesunięcia przejścia dla pieszych z ul. Koźmińskiej w ul. 23-go Stycznia.
Ø  Pan Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – w odpowiedzi zaproponował złożenie oficjalnego wniosku.
Ø  Pan Bogdan Kot, os. Szarych Szeregów – ponownie przypomniał, że należący do krotoszyńskiego MZK autobus linii „K”, kursujący na trasie Krotoszyn - Ostrów Wlkp. zatrzymuje się jedynie na dwóch przystankach w Ostrowie. Ten stan rzeczy budzi niezadowolenie pasażerów, którzy regularnie korzystają z tej formy komunikacji publicznej dojeżdżając do pracy czy szkoły. Krotoszyński autobus linii „K” korzystał z czternastu przystanków na terenie Ostrowa Wlkp. Obecnie, na trasie z Krotoszyna do Ostrowa autobus zatrzymuje się jedynie w dwóch miejscach: na ulicy Krotoszyńskiej koło ZAP-u i na ulicy Towarowej. 
Ø  Pan Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna -  podkreślił, że temat ten jest bardzo trudny. Ta sytuacja to wynik uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. Uchwała ta reguluje podział przystanków dostępnych dla operatora publicznego, jakim w przypadku Ostrowa jest miejscowe MZK oraz dla pozostałych operatorów, którzy działają na podstawie innych koncesji. 22-lutego wygasły dotychczasowe zezwolenia na korzystanie z ostrowskich przystanków przez Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie. Są podejmowany rozmowy z władzami miasta Ostrowa Wlkp. Na obecną chwilę problem nie jest rozwiązany.
Podsumowując Pan Wiesław Sołtysiak powiedział, że wszelkie problemy nie są wrzucane w kąt. Temat nie jest odkładany. Problemem jest każda sytuacja zadaniowa, w której występuje pewna trudność. Każdy zgłaszany przez Państwa problem jest analizowany, a następnie podejmowane są działania, aby ten problem rozwiązać.

Ad. 4
Życzenia świąteczne – z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku.
Pan Wiesław Sołtysiak Przewodniczący Rady życzył zebranym i ich rodzinom, jak i sobie spokojnych, rodzinnych świąt a 2016 rok niech wszystkich nas obdarzy spokojem, zdrowiem i satysfakcją z tego co na co dzień czynimy. Wszystkiego najlepszego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za  przybycie  i zamknął  obrady. 
Zebranie zakończono – godz. 20:45

Na tym protokół zakończono.                                                      Przewodniczący Rady Osiedla
Protokółowała Kamilla Karolczak                                                        Wiesław Sołtysiak

czwartek, 29 października 2015

24.10.2015 - Sprawozdanie z turnieju kręglarskiego o Puchar Przewodniczącego RO nr 5
Dnia 24 października o godzinie 14:00 turniej kręglarski otworzył Przewodniczący Rady Osiedla nr 5 Wiesław Sołtysiak. Po przywitaniu licznych zebranych, przypomnieniu historii turnieju oraz celu jaki przyświeca organizacji tej imprezy, zapoznał wszystkich z regulaminem festynu integracyjno – sportowego. Od samego początku rozgrywek w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK czuć było wielkiego ducha walki. Głównym sędzią oraz osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny był Pan Grzegorz Majchszak - członek RO numer 5. Szczególną uwagę w trakcie trwania turnieju zwracano na bezpieczeństwo uczestników. Dodatkowo na wszystkich uczestników imprezy czekały ciepłe napoje - kawa, herbata oraz ciastka.
W zawodach uczestniczyło 78 zawodników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach. Każdorazowo po zakończeniu pojedynków następowało podsumowanie wyników oraz wyłaniano zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
Ogólnie w poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
a.   Do 10 lat – Aleksandra Palczewska – 26 pkt.
b.   Do 18 lat – Bartosz Majchszak – 60 pkt.
c.   Powyżej 18 lat – Grzegorz Majchszak – 72 pkt.
Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla nr 5 w kategorii Open trafił do rąk Pana Grzegorza Majchszaka .
Zwycięscy w poszczególnych kategoriach uhonorowani zostali pucharami oraz nagrodami. Na zakończenie Przewodniczący Rady Osiedla nr 5 dokonał podsumowania zawodów. W swym wystąpieniu pogratulował wszystkim zwycięzcom, podziękował mieszkańcom za przybycie i udział w zawodach sportowych. Zwrócił szczególną uwagę, że najważniejszym elementem turnieju była integracja mieszkańców, zgodna rywalizacja pomiędzy uczestnikami zawodów, wesoła zabawa oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu. Wyraził uznanie dla osób, którzy byli odpowiedzialni za poszczególne elementy organizacji turnieju, wymienił i podziękował sponsorom za wsparcie inicjatywy Rady Osiedla nr 5. Imprezie towarzyszyła bardzo dobra atmosfera. Trzeba zaznaczyć, że spotkanie to także przyczyniło się do wymiany zdań na temat funkcjonowania Rady Osiedla nr 5 i planowaniu przedsięwzięć na następny rok. Należy podkreślić, że turniej z roku na rok cieszy się coraz większą frekwencją a poziom zawodów jest coraz wyższy.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia za rok!